* on-line.gr *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Editorial: Το περιοδικό μας ξεκίνησε από τον Πάνο Σ. Αϊβαλή, δημοσιογράφο πριν είκοσι δυο χρόνια [1996] με μοναδικό σκοπό την παρουσίαση όλων των τάσεων της Λογοτεχνίας -ελληνικής και ξένης- με κύρια έμφαση στην ελληνική λογοτεχνία και ποίηση. [ http://genesis.ee.auth.gr/dimakis/Yfos/Yfos.html ]
Η Φωτό Μου
Επιμέλεια Σελίδας: Πάνος Αϊβαλής - kepeme@gmail.com...............................................................................
δ/νση αλληλογραφίας: Μεσολογγίου 12 Ανατολή Νέα Μάκρη 190 05, τηλ. 22940 99125 - 6944 537571
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«O άνθρωπος πρέπει κάθε μέρα ν᾽ακούει ένα γλυκό τραγούδι, να διαβάζει ένα ωραίο ποίημα, να βλέπει μια ωραία εικόνα και, αν είναι δυνατόν, να διατυπώνει μερικές ιδέες. Αλλιώτικα χάνει το αίσθημα του καλού και την τάση προς αυτό…». Γκαίτε
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

H εξ Αθηνών αναχώρησης του Περικλή Ραυτόπουλου συμπίπτει με την κλοπήν του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών...


Ο «19ος Αιών» των Παρισίων γράφει τα ακόλουθα περί της εν Παρισίοις γενομένης δίκης του Περικλέους Ραυτοπούλου. 
«Σωματικώς ο Π. Ραυτόπουλος είναι μικρόν τι έκτρωμα το οποίον αν εγεννάτο εις άλλους καιρούς επί της Ελληνικής γης θα κατεκρημνίζετο εις τον Καιάδαν. Μικρός το ανάστημα λεπτοφυές μαύρος ως γρύλλος ο νεαρός κλέπτης των νομισμάτων έχει το εξωτερικόν σπουδαστού εξωτερικού ελθόντος εις Παρισίους προς συμπλήρωσιν των σπουδών του• τούτο άλλως προβάλλει ως πρόφασιν της αναχωρήσεώς του εξ Αθηνών, όπου έλαβε το δίπλωμα διδάκτορος της Νομικής. Άραγε αι νομικαί του γνώσεις ενέπνευσαν αυτώ το σύστημα της υπερασπίσεώς του, το οποίον σκοπόν είχε να αποκρούση τας επιβαρυντικάς περιστάσεις τας υπό της κατηγορίας προβαλλομένας; 
Παρατηρητέον ότι το πνεύμα του Ραφτοπούλου παρεμορφώθη βεβαίως εν ταις σπουδαίς του, και διά τούτο δε ονομάζει δάνειον τας κλοπάς και απάτας, ας διέπραξε πριν ή εμφανισθή προ του κακουργιοδικείου του Σηκουάνα.
 Εν Αθήναις μη έχων χρήματα έλαβεν εκ του σύρτου ενός των φίλων του, εν Γενούη εδανείσθη το ωρολόγιον και τινα μετάλλια του οικοδεσπότου του. Ο Περικλής Ραυτόπουλος νομισματολόγος ουχί εξ έρωτος προς την αρχαιότητα, αλλ’ όπως η εις θέσιν να διαπράττη κλοπάς ωφελίμους, ανεγίνωσκε τα ειδικά συγγράμματα της νομισματολογίας. Εν τω δωματίω του εύρον τόμους της Εγκυκλοπαιδείας Ρωρέ και δύο τόμους του Μιονέ περί της σπάνεως και της τιμής των Ρωμαϊκών νομισμάτων. 
Ο εφέτης Ροβέρς προεδρεύων των συνέδρων, υπενθυμίζει εις τον κατηγορούμενον, ότι η εξ Αθηνών αναχώρησίς του συμπίπτει με την κλοπήν του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών. 
Ο Περ. Ραυτόπουλος αποκρίνεται: 
-Αλλ’ ο διευθυντής του Μουσείου είναι εν τη φυλακή ένεκα της κλοπής ταύτης.
 -Πόθεν λοιπόν είχετε τα νομίσματα, τα οποία ανεγνώρισεν ο εν Παρισίοις πρόξενος της Ελλάδος και τα οποία επωλήσατε εις τον Ρολλέν και Φεαρδέν; 
-Τα συνέλεγον εν Ελλάδι, είχον αγοράσει πολλά τοιαύτα παρά χωρικών Ελλήνων, πολλά εξ αυτών ήσαν κίβδηλα.
 -Και με ποία χρήματα ηγοράζετε τα νομίσματα ταύτα; 
-Με τα χρήματα, τα οποία εκέρδιζον εκ της δημοσιογραφίας.
Η απάντησις αύτη του Ραυτοπούλου προξενεί γενικός γέλωτα, ιδίως δε εν τω θρανίω των δημοσιογράφων.
 -Υπάρχουσιν εν τη αιθούση, λέγει ο πρόεδρος, δημοσιογράφοι και θα συμφωνήσωσι μεθ’ ημών, ότι δεν είναι δυνατόν να σχηματίση τις νομισματικάς συλλογάς με τας οικονομίας δημοσιογράφου της ηλικίας σου. Εν γένει ο Ραυτόπουλος ο ενδόξως επονομαζόμενος Περικλής, δεν θα οφείλη την φήμην του ειμή εις την σπουδαιότητα του κλαπέντος ποσού και εις τας διπλωματικάς περιπλοκάς τας οποίας εγέννησε μεταξύ της Ελληνικής και Γαλλικής Κυβερνήσεως.
 Η απόφασις των ενόρκων παραδεχθέντων ελαφρυντικάς περιστάσεις φαίνεται, ότι ηυχαρίστησε τον νεαρόν έλληνα, καθόσον εθεάθη όλως μειδιών εξερχόμενος της αιθούσης του κακουργιοδικείου».

_______________________
*Δείτε επίσης για τον Περικλή Ραυτόπουλο στον Gaston Deschamps "La Grece d'aujourd'hui"  "Η Ελλάδα σήμερα"  σελ. 214-220, εκδ. Βήμα-περιηγήσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: